Elkészült a rangsor!

Ide kattintva megtekinthető a felvételzők rangsora tagozatonkénti bontásban.


A Nagy Lajos Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2014/2015. tanévre      |nyomtat|

Az iskolánkban induló osztályokról

Iskolánkban három osztályt indítunk, a következő képzési formákkal:

A osztály - emelt szintű angol nyelvi képzés - Kódszáma: 01

Ebben az osztályban 2 csoportban heti minimum 5 órában tanítjuk az angol nyelvet. A csoportokat a tanulók tudásszintje alapján alakítjuk ki. Hagyományosan egy kezdő és egy haladó angol nyelvi csoportot indítunk.

C osztály - emelt szintű matematika képzés - Kódszáma: 02

Ebbe az osztályba azokat a reál érdeklődésű tanulókat várjuk, akik az átlagosnál magasabb szinten szeretnének foglalkozni a matematikával, illetve továbbtanulási szándékuk ennek az iránynak felel meg. Ebben a formában a matematikát 9 – 10. évfolyamon 5 – 5 órában tanulják, 11. évfolyamon a tanuló választásától függően 3 – 5 - 7, 12. évfolyamon pedig 4 – 6 vagy 7 órában.

B osztály - általános tantervű képzés

Azoknak a tanulóknak, akiknek a továbbtanulási tervei még nem alakultak ki, vagy nem illeszthetőek az előző két képzési formához, ebben az osztályban két lehetőséget kínálunk, hogy megkönnyítsük a későbbi pályaválasztásukat:

A B osztályban ezeket a csoportokat a beérkező jelentkezésektől függően alakítjuk ki.

D osztály - köznevelési típusú sportiskolai osztály - Kódszáma: 05

Gimnáziumunknak ebbe az osztályába azoknak tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a tanulás mellett már eddig is jó sporteredményeket értek el egyesületi vagy diákolimpiai szinten, és magas szintű tanulmányi munkájuk mellett kiemelkedő sporttevékenységet is szeretnének folytatni. A felvételt nyert tanulóknak – és szüleiknek – vállalniuk kell az egyesületben való rendszeres edzést és versenyzést.

A sportiskolai osztályban a tanulás, a sport és a nevelés egységét kívánjuk megvalósítani oly módon, hogy biztosítjuk a tanulók iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását. Az élsportoló tanulók számára – az iskolával együttműködő sportegyesületekben – heti háromszor két órában délelőtt is biztosítjuk az edzésidőt.

Lehetővé tesszük számukra a versenyeken, edzőtáborokban való részvételt, hosszabb hiányzás után felzárkóztató foglalkozásokkal is segítjük a tanulókat a tanulás és az élsport összehangolásában.

Csoportbontásban – kezdő és haladó csoportban – tanítjuk az idegen nyelveket, a testnevelés tantárgyat, továbbá sportköri foglalkozásokat, edzéseket szervezünk az osztály tanulói számára. Tanórai keretek között sajátíthatnak el sportspecifikus ismereteket (sporttörténet, sportpszichológia, sportági ismeretek).

A sportiskolai osztályba jelentkező tanulóknak alkalmassági vizsgát kell tenniük.

Az alkalmassági vizsga gyakorlati részből és motivációs beszélgetésből áll. A gyakorlati rész feladatainak részletes ismertetése ide kattintva letölthető, illetve az alábbi videókban megtekinthető.

Eddigi gyakorlatunknak megfelelően a matematikát és az informatikát minden osztályban csoportbontásban tanítjuk. Minden képzési formában 2 idegen nyelvet tanítunk, csoportbontásban. Az egyik nyelv angol vagy német lehet, másik idegen nyelvként angol, német és – megfelelő számú jelentkezés esetén – francia, orosz és latin választható. A nyelvi csoportokat úgy alakítjuk ki, hogy – lehetőség szerint – mindenki azon a szinten folytathassa a nyelvtanulást, amelyet általános iskolában elért.

A felvételi eljárásról

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak felvételizniük kell. A felvételi vizsga a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezet írásbeli vizsga, tantárgyai magyar nyelv és matematika.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

A jelentkezők rangsorolásának módjáról

A rangsorolás a felvételi pontszám alapján történik. A felvételi pontszámot a következők adják:

Az általános iskolából hozott pontszámot az 5., 6., 7. osztály év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokból számítjuk a következő módon:

A szerzett pontszámot a felvételi dolgozatok eredménye adja, egyenlő arányban.

Az így elérhető maximális felvételi pontszám 100 pont; ennek 50%-át a hozott, 50%-át a szerzett pontszám adja.

Azonos felvételi pontszám esetén a rangsor elkészítésénél - jogszabályban előírt módon - előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye (tartózkodási helye) az iskola székhelyén található. Ezt követően a következő szempontokat vesszük figyelembe:

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok esélyegyenlőségét a jogszabályok előírásainak megfelelően biztosítjuk. Kérjük, hogy az érintett tanulók az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolják a szülők speciális eljárásra vonatkozó kérelmét és a kérelmet indokoló szakértői véleményt. A szakértői vélemény és javaslat alapján tanulónként határozzuk meg, hogy milyen könnyítéseket engedélyezünk a jelentkező számára (munkaidő-hosszabbítás, megszokott segédeszközök használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés).

A felvételi eljárás befejezését követően iskolánk igazgatója tagozatonként elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket, és azt az iskola portája melletti hirdetőtáblán kifüggesztjük, honlapunkon közzé tesszük. A kifüggesztett jegyzéken a tanuló oktatási azonosító számát és a felvételi rangsorban elfoglalt helyét tüntetjük fel. Tájékozódni tehát csak a tanuló oktatási azonosító számának ismeretében lehet!

A kollégiumi elhelyezés valamennyi igénylő számára biztosított a város középiskolai kollégiumaiban.

Határidők

A felvételi vizsgára a "TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP" benyújtásával lehet jelentkezni. Ezt a jelentkezési lapot a tanuló az általános iskolájában kapja meg, de letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról vagy a fenti linkre kattintva, de kérhető iskolánk titkárságán is. A beküldés határideje 2013. december 10.

A felvételi vizsga

ideje:2014. január 18., szombat 10 óra
helye:Nagy Lajos Gimnázium
Szombathely, Dózsa György u. 4.

A pótfelvételi

ideje:2014. január 23., csütörtök 14 óra
helye:Nagy Lajos Gimnázium

Csak azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség, stb.) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin.

Az alkalmassági vizsga(a sportiskolai osztályba jelentkezők számára)

ideje:2014. február 18., kedd 10 óra˙gyülekező 9:30-kor)
helye:Nagy Lajos Gimnázium

A pótló alkalmassági vizsga

ideje:2014. február 25., kedd 10 óra˙gyülekező 9:30-kor)
helye:Nagy Lajos Gimnázium

A felvételi és alkalmassági vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk.

A kijavított dolgozatokat a tanuló és/vagy szülője iskolánkban tekintheti meg 2014. január 23-án 8 és 16 óra között.

A vizsga eredményéről az iskola által kiállított "ÉRTÉKELŐ LAP"-ot január 27-én vehetik át a vizsgázók. Az át nem vett értékelő lapokat az iskola 2014. január 28-án postára adja a tanulóknak.

Iskolánkban 2014. március 11-én függesztjük ki az iskola portája melletti hirdetőtáblán a rangsorokat, tagozatonként.

Beiratkozás 2014. június 25-én 8 és 11 óra között.