Az Oktatási Hivatal által kiadott dokumentumok

A Nagy Lajos Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016. tanévre      |nyomtat|

Az iskolánkban induló osztályokról

Iskolánkban 4 osztályt indítunk, a következő képzési formákkal:

Ebben az osztályban 2 csoportban heti minimum 5 órában tanítjuk az angol nyelvet. A csoportokat a tanulók tudásszintje alapján alakítjuk ki. Hagyományosan egy kezdő és egy haladó angol nyelvi csoportot indítunk.

Ebbe az osztályba azokat a reál érdeklődésű tanulókat várjuk, akik az átlagosnál magasabb szinten szeretnének foglalkozni a matematikával, illetve továbbtanulási szándékuk ennek az iránynak felel meg. Ebben a formában a matematikát 9 – 10. évfolyamon 5 – 5 órában, 11. és 12. évfolyamon pedig - a tanuló választásától függően - 5 vagy 7 órában tanítjuk.

Ebben a csoportban a 9. és 10. évfolyamon a természettudományos tantárgyakat (fizika, kémia, biológia) eggyel magasabb óraszámban tanítjuk. Ezáltal nagyobb lehetőség nyílik gyakorlatok tartására, a megszerzett tudás gyakorlatban való alkalmazására, tanulói kísérletek végzésére. A 9-10. osztályban így megszerzett tudás és tapasztalat megalapozza a döntést, hogy a 10. osztály végén mely tantárgyból jelentkezzen a tanuló emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásra.

A B osztályban ezeket a csoportokat a beérkező jelentkezésektől függően alakítjuk ki.

Gimnáziumunknak ebbe az osztályába azoknak tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a tanulás mellett már eddig is jó sporteredményeket értek el egyesületi vagy diákolimpiai szinten, és magas szintű tanulmányi munkájuk mellett kiemelkedő sporttevékenységet is szeretnének folytatni. A felvételt nyert tanulóknak – és szüleiknek – vállalniuk kell az egyesületben való rendszeres edzést és versenyzést.

A sportiskolai osztályban a tanulás, a sport és a nevelés egységét kívánjuk megvalósítani oly módon, hogy biztosítjuk a tanulók iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását. Az élsportoló tanulók számára – az iskolával együttműködő sportegyesületekben – heti háromszor két órában délelőtt is biztosítjuk az edzésidőt. Lehetővé tesszük számukra a versenyeken, edzőtáborokban való részvételt, hosszabb hiányzás után felzárkóztató foglalkozásokkal is segítjük a tanulókat a tanulás és az élsport összehangolásában. Csoportbontásban – kezdő és haladó csoportban – tanítjuk az idegen nyelveket, a testnevelés tantárgyat, továbbá sportköri foglalkozásokat, edzéseket szervezünk az osztály tanulói számára. Tanórai keretek között sajátíthatnak el sportspecifikus ismereteket (sporttörténet, sportpszichológia, sportági ismeretek).

A sportiskolai osztályba jelentkező tanulóknak alkalmassági vizsgát is tenniük kell.
A gyakorlati rész feladatainak részletes ismertetése ide kattintva letölthető, illetve az oldal alján található videókban megtekinthető.

Eddigi gyakorlatunknak megfelelően a matematikát, az informatikát és a testnevelést minden osztályban csoportbontásban tanítjuk.

Minden képzési formában 2 idegen nyelvet tanítunk, csoportbontásban. Az első nyelv angol vagy német lehet, második idegen nyelvként angol, német és – megfelelő számú jelentkezés esetén – francia, latin és orosz választható. A nyelvi csoportokat úgy alakítjuk ki, hogy – lehetőség szerint – mindenki azon a szinten folytathassa a nyelvtanulást, amelyet általános iskolában elért.

a felvételi eljárásról

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak felvételizniük kell. A felvételi vizsga a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga, tantárgyai magyar nyelv és matematika.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

a jelentkezők rangsorolásának módjáról

A rangsorolás a felvételi pontszám alapján történik. A felvételi pontszámot a következők adják:

A maximális elérhető felvételi pontszám 100 pont; ennek 50%-át a hozott, 50%-át a szerzett pontszám adja.

Azonos felvételi pontszám esetén a rangsor elkészítésénél - jogszabályban előírt módon - előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye (tartózkodási helye) az iskola székhelyén található. Ezt követően a következő szempontokat vesszük figyelembe:

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok esélyegyenlőségét a jogszabályok előírásainak megfelelően biztosítjuk. Kérjük, hogy az érintett tanulók az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolják a szülők speciális eljárásra vonatkozó kérelmét és a kérelmet indokoló szakértői véleményt. A szakértői vélemény és javaslat alapján tanulónként határozzuk meg, hogy milyen könnyítéseket engedélyezünk a jelentkező számára (munkaidő-hosszabbítás, megszokott segédeszközök használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés).

A felvételi eljárás befejezését követően az iskola igazgatója tagozatonként elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket, és azt az iskola portája melletti hirdetőtáblán kifüggesztjük, honlapunkon közzé tesszük. A kifüggesztett jegyzéken a tanuló oktatási azonosító számát és a felvételi rangsorban elfoglalt helyét tüntetjük fel. Tájékozódni tehát csak a tanuló oktatási azonosító számának ismeretében lehet!

A kollégiumi elhelyezés valamennyi igénylő számára biztosított a város középiskolai kollégiumaiban.

HATÁRIDŐK

A felvételi vizsgára a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával lehet jelentkezni. Ezt a jelentkezési lapot a tanuló az általános iskolájában kapja meg, de letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról és kérhető iskolánk titkárságán is. A beküldés határideje 2014. december 9.

A felvételi vizsga

     ideje : 2015. január 17. (szombat) 10 óra

     helye: Nagy Lajos Gimnázium

     Szombathely, Dózsa György u. 4.

A tanulók a vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) hozzanak magukkal.

A pótfelvételi ideje és helye :

     2015. január 22. (csütörtök) 14 óra

     Nagy Lajos Gimnázium

Csak azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség, stb.) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin.

Az alkalmassági vizsga (a sportiskolai osztályba jelentkezők számára)

     ideje: 2015. február 17. (kedd) 10 óra (gyülekező 9. 30-kor)

     helye: Nagy Lajos Gimnázium

A pótló alkalmassági vizsga

     ideje: 2015. február 24. (kedd) 10 óra (gyülekező 9. 30-kor)

     helye: Nagy Lajos Gimnázium

A felvételi és alkalmassági vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk.

A kijavított dolgozatokat a tanuló és/vagy szülője iskolánkban tekintheti meg 2015. január 22-én 8 és 16 óra között.

A vizsga eredményéről az iskola által kiállított ÉRTÉKELŐ LAP-ot január 26-án vehetik át a vizsgázók. Az át nem vett értékelő lapokat 2015. január 27-én postára adjuk a tanulóknak.

Iskolánkban 2015. március 9-én függesztjük ki az iskola portája melletti hirdetőtáblán a rangsorokat, tagozatonként.

A beiratkozást 2015. június 24-én 8 és 11 óra között tartjuk.

Alkalmassági vizsga gyakorlati feladatai